Doradztwo prawne
dla biznesu

Kontakt
Od ponad 15 lat pomagamy przedsiębiorcom w ich najważniejszych sprawach i projektach. Koncentrujemy się na obsłudze prawnej z zakresu finansowania działalności i rozwoju, fuzji i przejęć oraz postępowań sądowych i arbitrażowych. Pomagamy w rozpoczęciu działalności, negocjacjach umów handlowych oraz prawie autorskim. Doradzamy w zakresie restrukturyzacji.

Dzięki dużemu doświadczeniu zdobytemu w najlepszych międzynarodowych kancelariach prawnych, jak i wewnątrz dużych organizacji biznesowych potrafimy zrozumieć potrzeby naszych Klientów i na nie odpowiedzieć.

Porozmawiaj z nami o tym, co chcesz osiągnąć.

Kontakt

Nasze priorytety to dobra komunikacja i wspólne osiąganie celów.

Janyszek Tropaczyński Janyszek Tropaczyński

O nas

Andrzej Tropaczyński

Andrzej Tropaczyński

Andrzej Tropaczyński jest radcą prawnym z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym.

Specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, umów inwestycyjnych, prawie spółek oraz prawie autorskim (ze szczególnym uwzględnieniem branży audiowizualnej). Pomaga zarówno wielkim korporacjom, jak i przedsięwzięciom typu start-up.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przez ponad 9 lat współpracując z międzynarodową kancelarią prawną Linklaters (od 2007 roku jako radca prawny) w dziale prawa handlowego. W trakcie tej współpracy przeprowadził szereg transakcji prawa handlowego o wielomilionowej wartości.

W latach 2010-2011 był radcą prawnym w grupie Viacom. W tym okresie pomagał w obsłudze prawnej takich kanałów telewizyjnych jak MTV Polska, VH1, VIVA, COMEDY CENTRAL oraz NICKELODEON.

W 2012 roku rozpoczął działalność na własny rachunek kontynuując pracę w dziedzinach swojej specjalizacji.

Andrzej Tropaczyński jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, zarówno w fachowych czasopismach prawniczych (Przegląd Prawa Handlowego, Przegląd Sądowy), dzienników (np. Dziennik. Gazeta Prawna), jak i w ramach bloga korporacyjnie.pl, którego jest współzałożycielem.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Katarzyna Janyszek

Katarzyna Janyszek

Katarzyna Janyszek jest radcą prawnym z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym.

Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, od dużych firm po indywidualnych praktyków. Reprezentuje, prowadzi negocjacje i opracowuje dokumenty w sprawach dotyczących finansowania działalności, gdy biznes rośnie (kredyty, podnoszenie kapitałów własnych) i gdy mierzy się z trudnościami (restrukturyzacja, upadłość).

Towarzyszy klientom w układaniu relacji z kontrahentami, inwestorami, wspólnikami (umowy handlowe, prawo spółek) oraz gdy sprawy przyjmują gorszy obrót (spory sądowe, mediacje). Pracuje przy projektach międzynarodowych i dla klientów zagranicznych działających w Polsce.

Doświadczenie zawodowe przez 9 lat zdobywała w międzynarodowych kancelariach: Linklaters i Hogan Lovells (Finansowania i Bankowość) oraz Dentons (Upadłości, restrukturyzacje i postępowania sądowe). Za pracę w zespole upadłości i restrukturyzacji Dentons została wyróżniona w międzynarodowym rankingu Chambers & Partners jako wiodący prawnik w tej dziedzinie (Chambers Europe – Europe’s Leading Lawyers for Business 2011). W Dentons zdobywała także doświadczenie w zakresie postępowań sądowych i arbitrażu.

Pracowała także w dziale prawnym firmy telekomunikacyjnej, a od 2012 r. prowadzi własną praktykę prawniczą.

Uczestniczyła w szkoleniu aplikantów radcowskich w Warszawie, prowadziła szkolenia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz szkolenia dla przedsiębiorców.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Specjalizacje

Zamknij
Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Zapewniamy pełną obsługę transakcji prawa handlowego w zakresie fuzji i przejęć. Przeprowadzamy analizy prawne „due diligence”, tworzymy i pomagamy negocjować umowy: sprzedaży udziałów/akcji, inwestycyjne, „joint venture” oraz zbycia przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części. Pomagamy w przekształceniach, połączeniach oraz podziałach spółek.

Pracujemy zarówno dla klientów finansowych (fundusze „private equity”), nabywców branżowych, jak i założycieli start-upów. Dzięki takiej różnorodności klientów lepiej rozumiemy potrzeby każdej ze stron transakcji i zapewniamy profesjonalną obsługę przeprowadzanych procesów.

Przykładowe projekty, które zrealizowaliśmy w tym obszarze, obejmują:

 • przygotowanie i negocjacje umowy inwestycyjnej dla inwestora z Wielkiej Brytanii w związku z objęciem przez niego większościowego pakietu udziałów w polskiej spółce z branży audiowizualnej;
 • nabycie wszystkich udziałów w polskiej spółce z branży edukacyjnej przez inwestora z Czech;
 • nabycie przedsiębiorstwa z branży medycznej dla polskiej grupy inwestorów;
 • łączenie spółek międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania nieruchomościami;
 • restrukturyzację kapitałową i osobową polskiej grupy spółek z branży audytorskiej;
 • negocjacje umów inwestycyjnych dla start-upów.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Finansowanie działalności

Tworzymy i negocjujemy dokumentację kredytową (umowa kredytowa, ustanowienie zabezpieczeń, umowy podporządkowania), obsługujemy finansowanie działalności przedsiębiorstw przez zwiększanie kapitałów własnych (kapitał zakładowy, dopłaty), pożyczki i obligacje (nienotowane). Mamy doświadczenie w obsłudze transakcji krajowych i międzynarodowych, z udziałem nie tylko banków i funduszy, lecz także prywatnych pożyczkodawców (w grupach kapitałowych i poza nimi).

Przykładowe projekty z tej dziedziny to:

 • finansowanie przez zagraniczny fundusz budowy kilkudziesięciu elektrowni fotowoltaicznych w Polsce;
 • finansowanie i refinansowanie projektów nieruchomościowych (centra handlowe, powierzchnie biurowe i magazynowe);
 • zabezpieczanie na polskich aktywach finansowania z rynku europejskiego przez kredyt konsorcjalny i emisje obligacji;
 • reprezentowanie spółki w procesie sądowym o przedterminowy zwrot finansowania od wspólnika.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Restrukturyzacje finansowe

Pomagamy przedsiębiorcom w trudniejszych momentach, gdy zagrożona jest płynność finansowa w zakresie bieżącej działalności lub zdolność obsługi długoterminowego długu. Reprezentujemy klientów w negocjacjach z partnerami finansowymi, doradcami branżowymi i restrukturyzacyjnymi, w pozasądowych rozmowach ugodowych oraz w postępowaniach przed sądem. Działamy także na rzecz wierzycieli w sytuacji, gdy zagrożona jest terminowa obsługa należnych im zobowiązań lub możliwość odzyskania zainwestowanych środków.

Nasze doświadczenie w tym obszarze to na przykład:

 • restrukturyzacja zadłużenia klienta jednocześnie w kilku bankach;
 • postępowanie układowe spółki z branży medialnej (redukcja i rozłożenie na raty niemal całego zadłużenia spółki);
 • negocjacje umowy o restrukturyzację organizacyjną i finansową z doradcą branżowym;
 • doradztwo dotyczące przejęcia i restrukturyzacji zadłużenia spółki w strukturze holdingu.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Spory i postępowania sądowe

Wspieramy klientów we wszelkich sytuacjach konfliktowych, gdy wymagane są doświadczenie, zdolność zrozumienia obu stron i adekwatna reakcja. Pomagamy nie tylko w sporach z kontrahentami handlowymi i wierzycielami finansowymi, lecz także w konfliktach wewnątrz organizacji: pomiędzy wspólnikami, spółką a inwestorami, w sporach z członkami zarządu. Występowaliśmy w sprawach gospodarczych przed sądami wszystkich instancji, sądami polubownymi (arbitraż, w tym międzynarodowy), uczestniczyliśmy także w mediacji i negocjacjach ugodowych. Zawsze staraliśmy się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla klienta i jasno przedstawiać perspektywy i koszty.

Nasze przykładowe doświadczenie z tego obszaru obejmuje:

 • reprezentację przedsiębiorcy w skomplikowanym sporze sądowym i pozasądowym dotyczącym finansowania z udziałem funduszy europejskich;
 • prowadzenie postępowań dotyczących odpowiedzialności byłego członka zarządu wobec wierzycieli spółki;
 • reprezentację współinwestora w procesie sądowym dotyczącym przedterminowego zakończenia wspólnego przedsięwzięcia w branży nieruchomości;
 • reprezentację byłego członka zarządu w sporze ze spółką Skarbu Państwa;
 • reprezentację przedsiębiorstwa budowlanego w sporze z firmą deweloperską i ubezpieczycielem;
 • reprezentację znanego sportowca w sporze o bezprawne wykorzystanie jego wizerunku w reklamie.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Obsługa korporacyjna spółek

Pomagamy w tworzeniu spółek i ich bieżącej obsłudze korporacyjnej, obsługujemy restrukturyzacje kapitałowe spółek (podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów, dopłaty, emisje obligacji korporacyjnych itp.), łączenia, podziały, przekształcenia i likwidacje, przygotowujemy dokumenty założycielskie, uchwały i protokoły. Doradzamy w konfliktach z udziałem organów spółek i wspólników.

Przykładowe projekty z tego obszaru, które zrealizowaliśmy, obejmują:

 • restrukturyzację kapitałową i osobową grupy spółek z branży audytorskiej;
 • podwyższenie kapitału zakładowego stacji telewizyjnej obejmujące wniesienie w ramach wkładu praw do programów telewizyjnych;
 • likwidacje spółek międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania nieruchomościami;
 • konwersje wierzytelności zagranicznego inwestora na kapitał zakładowy polskiej spółki z o.o.;
 • dostosowanie dokumentów założycielskich spółki z o.o. pod kątem zasad finansowania działalności, nowych zasad zarządzania spółką i przyjęcia inwestora branżowego;
 • doradztwo w zakresie konfliktów o odwołanie członka zarządu przez radę nadzorczą czy przedterminowy zwrot finansowania od wspólnika.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Umowy handlowe, relacje gospodarcze

Nadajemy ramy prawne biznesowym projektom naszych klientów i towarzyszymy im w bieżących sprawach: tworzymy i negocjujemy umowy handlowe w różnych obszarach obrotu towarami i świadczenia usług, na bieżąco doradzamy w relacjach z partnerami gospodarczymi, przygotowujemy umowy ramowe i wzory umów.

Nasze doświadczenie w tej dziedzinie obejmuje między innymi:

 • tworzenie i negocjacje umów wdrożeniowych programów komputerowych, umów o świadczenie usług B2B (między innymi z zakresu doradztwa biznesowego i usług rekrutacyjnych);
 • przygotowanie wzorów umów o doradztwo w zakresie pozyskania funduszy na cele badawczo-rozwojowe;
 • przygotowanie ramowej umowy współpracy w zakresie tworzenia utworów audiowizualnych;
 • bieżącą reprezentacja klienta wobec banku finansującego jego działalność (postępowania reklamacyjne, dochodzenie nienależnie pobranych kwot);
 • negocjacje w celu zakończenia sporu na tle umowy agencyjnej z zagranicznym producentem odzieży.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Inwestycje, joint venture, start-upy

Pomagamy klientom zwiększyć bezpieczeństwo podejmowanych przez nich inwestycji i znaleźć dobrą formułę współpracy: doradzamy w zakresie nabywania praw udziałowych w spółkach, tworzymy i negocjujemy umowy inwestorskie, porozumienia wspólników, dokumentację wspólnych przedsięwzięć. W opisanych dziedzinach pracujemy zarówno dla dużych organizacji, jak i dla start-upów.

Wspieramy i reprezentujemy klientów także w sporach gospodarczych dotyczących takich przedsięwzięć oraz pomagamy odzyskać zainwestowane środki.

Nasze doświadczenie z tego obszaru to między innymi:

 • przygotowanie i negocjacje umowy inwestycyjnej dla inwestora z Wielkiej Brytanii w związku z objęciem przez niego większościowego pakietu udziałów w polskiej spółce z branży audiowizualnej;
 • negocjacje umów inwestycyjnych związanych z inwestycjami w start-upy;
 • reprezentowanie wspólnika spółki z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w konflikcie korporacyjnym z jego niemieckim partnerem;
 • reprezentowanie inwestora w sporze dotyczącym przedterminowego wykupu obligacji korporacyjnych (zakończonym ugodą);
 • ochronę praw mniejszościowego akcjonariusza spółki;
 • reprezentowanie współinwestora w procesie sądowym dotyczącym przedterminowego zakończenia wspólnego przedsięwzięcia w branży nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie podziału sześciu spółek pomiędzy inwestorów i zabezpieczenia wzajemnych rozliczeń.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Własność intelektualna, prawo mediów

Tworzymy i pomagamy w negocjacjach umów: licencyjnych, produkcji filmowej, nabycia praw autorskich, umów z domami mediowymi, agencjami reklamowymi, sponsorskich i barterowych oraz o obsługę eventów. Wspieramy i reprezentujemy klientów w sporach o naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych (prawo do wizerunku).

Działamy między innymi dla stacji telewizyjnych, na przykład grup Viacom oraz A+E Networks, oraz licznych producentów filmów reklamowych i programów telewizyjnych.

Zrealizowane przez nas w tym obszarze projekty to między innymi:

 • przygotowanie i negocjacje umów produkcji filmowej i umów nabycia praw do programów telewizyjnych;
 • reprezentowanie klienta w procesie koncesyjnym o uzyskanie prawa do nadawania kanału telewizyjnego w ramach naziemnej telewizji cyfrowej;
 • reprezentowanie znanego sportowca w sporze o bezprawne wykorzystanie jego wizerunku w reklamie.
WIĘCEJ >

Zespół

Janyszek Tropaczyński

Stale współpracujemy z radcami prawnymi i adwokatami specjalizującymi się w prawie nieruchomości, zamówieniach publicznych, prawie pracy, funduszach europejskich, prawie konkurencji i prawie podatkowym.

W codziennej pracy pomagają nam młodsi prawnicy, zawsze pod kierunkiem radców prawnych Katarzyny Janyszek i Andrzeja Tropaczyńskiego.

Janyszek Tropaczyński

Zapytajcie nas Państwo o kompleksową koordynację Waszych projektów.

Kontakt

Kontakt